แบบคำร้องทั่วไป
เขียนที่
 
เรียน       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
        ข้าพเจ้า อายุ อาชีพ เลขประจำตัวประชาชน
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์
มีความประสงค์ขอยื่นคำร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
    ขอยื่นคำร้อง ดังนี้ :
 
พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้(อัพโหลดภาพถ่ายเอกสารลงในระบบเป็นไฟล์ภาพ หรือ pdfก็ได้)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่าย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน** :
สำเนาทะเบียนบ้าน** :
ภาพถ่าย** :
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ต้องการเลือก
รหัสส่งข้อมูล :